A+ | A | A-

Ana KREVELJ
Nove ugotovitve o ikonografiji figuralnih konzol v kapeli Žalostne Matere božje v Celju

Krevelj02Krevelj06Krevelj07NeubergKrevelj09Krevelj10

V gotski kapeli Žalostne Matere božje stolne cerkve sv. Danijela v Celju se je do danes ohranilo 13 od prvotno 20 konzol, ki podpirajo celopostavne svetniške figure pod baldahini. V domači literaturi se jim je v ikonografskem smislu nekoliko posvetil le Emilijan Cevc in jih skušal razčleniti v duhu oznake »celjski Fiziolog« (1). Nekaj motivov namreč izhaja iz tega v srednjem veku silno priljubljenega teksta. Pri drugih piscih zasledimo zgolj poimenovanja posameznih upodobitev, ki se med avtorji razlikujejo (2). Zelo zanimiva je študija germanista Nikolausa Henkla (3). Pri nas je ostala neopažena, saj se ukvarja z napisi na kamnitih ploščah pod konzolami, vendar nakazuje na dejstvo, da je ikonografski program upodobitev v kapeli veliko kompleksnejši in da ne gre zgolj za nizanje motivov iz Fiziologa. Cilj tega kratkega prispevka je predstavitev novih spoznanj o ikonografiji posameznih konzol in možni rekonstrukciji prvotnega ikonografskega programa (4).
Konzole so obdane z dvema služnikoma, ki se razraščata v obliki črk V/U ali narobe obrnjenega oslovskega hrbta. Med njima je posajena figura. Upodobitve na ohranjenih konzolah, kakor si sledijo od zahoda proti vzhodu severne stene in nato od vzhoda proti zahodu južne stene, so: sirena, onokentaver, lev, pelikan, angel, rastlinska maska, konzola z obrazom in rastlinskim kapitelom, angel, noj, Skila, sv. Janez Evangelist, menih in »Siebenlasterweib«. Kamnite plošče z napisom so pod upodobitvami noja, Skile in sv. Janeza Evangelista. Najverjetneje so bile plošče nekoč nameščene tudi pri drugih, razen pod konzolami v vzhodni obočni poli, saj tam ni bilo dovolj prostora (oba angela nad relikvijskimi omaricami in sedilijami, rastlinska maska ter konzola z obrazom in rastlinskim kapitelom, geometrijski konzoli sta nadomeščeni) (5).
Konzole z upodobitvijo sirene, onokentavra, leva, pelikana, noja in Skile izhajajo iz tradicije Fiziologa (6). Kakor v Fiziologu tudi v kapeli sirena in onokentaver nastopata v paru. Sirena je upodobljena kot gola deklica z ribjim repom in ptičjimi perutmi ter simbolično opozarja na nevarnosti, ki prežijo na vernike na njihovem popotovanju skozi življenje (7). Onokentaver nastopa v ženski obliki, kot gola deklica z oslovskim spodnjim delom telesa in ptičjimi perutmi, ter ponazarja heretika ali hinavca – osebo, ki se v cerkvi obnaša razumno, zunaj nje pa prevlada njena živalska narava. Konzoli z levom in pelikanom predstavljata Kristusa. Po Fiziologu je upodobljena tretja narava leva, kako z rjovenjem na tretji dan obudi svoje mrtvorojene mladiče. Pelikan pa je upodobljen v trenutku, ko s svojo krvjo iz prsi napaja mladiče v gnezdu in jih prav tako obuja od mrtvih. Nasproti pelikana je upodobljen noj, kako strmi v jajca pod seboj, iz katerih že kukajo glavice. Njegov pomen pojasnjuje napis pod konzolo, ki pravi, da noj simbolizira lenega prelata, ki pozabi na svoje občestvo, kakor noj pozabi na izvaljena jajca. Ta se kljub temu izvalijo, saj jih obseva božje sonce (8). Napis pod naslednjo konzolo bitje na njej imenuje »Scilla«. Upodobljena je kot bitje z zgornjim ženskim delom telesa, krempljastimi nogami in s perutmi ter repom, ki spominja na ribjega. Napis pravi, da je Skila morsko čudo z repom v obliki jadra, s pomočjo katerega se obesi na ladjo in jo potopi, kakor hudobni svet ugonobi mnoge na njihovi poti. Kljub poimenovanju pošasti pa tukaj ni mišljena Skila, kot jo poznamo iz antične tradicije, ampak morska pošast »serra«, ki prav tako nastopa v Fiziologu (9). Zgodba o »serri« in tudi njene upodobitve se v virih med seboj močno razlikujejo, medtem ko sta skoraj identični upodobitvi v rokopisu Cod. Guelf. 35a iz Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (datiran v čas okoli 1340–1350) in na konzoli v križnem hodniku cistercijanskega samostana v Neubergu (datirana v drugo četrtino 14. stoletja). Da gre res za »serro« in ne sorodni sireno ali Skilo, potrjuje napis nad upodobitvijo v rokopisu (10) in dejstvo, da je poleg »serre« na konzoli v Neubergu ločeno upodobljena tudi sirena. Trditev prav tako potrjuje skoraj identični zapis o noju in »cilli« v rokopisu t. i. Fiziologa iz Melka (Rokopis Cod. Mellicensis 867 (18 A 20) iz začetka 15. stoletja, hranjen v knjižnici samostana Melk) (11).
Od treh napisov na kamnitih ploščah zadnji ne izhaja iz tradicije Fiziologa, ampak gre za opis sv. Janeza Evangelista v rimah. Na konzoli je upodobljen kleče. V levici drži zvitek z vklesanim napisom »Sanctus Johannes«, v desnici pa okrogli ščitek, na katerem je upodobljen orel z nimbom. Napis svetnika enači s sedmimi krepostmi, ki jih označuje sedem najpomembnejših mejnikov iz svetnikovega življenja (12). Svetnik torej predstavlja personifikacijo sedmih kreposti in je mišljen kot nasprotje personifikaciji sedmih smrtnih grehov, »Siebenlasterweib«, upodobljeni na zadnji konzoli. Proti tej pošasti se bojuje menih oz. »Religio« kot personifikacija vere (na konzoli med svetnikom in »Siebenlasterweib«) (13). Postavitev konzol ni naključna, saj ravno Janez v Svetem pismu graja ničevost in zahrbtnost grešnega sveta (Jn 2, 17) ter imenuje Kristusovega nasprotnika, hudiča, »princeps huius mundi« (Jn 14, 30), kar je podlaga za razvoj motiva »Fürst der Welt«, iz katerega izhaja motiv »Siebenlasterweib« (14).
»Siebenlasterweib« je predstavljena kot sestavljeno bitje. Na mestu, kjer se stikata služnika, je upodobljena velika ptičja noga. Kjer se kremplji združijo v nogo, je viden ostanek nečesa, kar jo grabi oz. stiska. Preostali spodnji del konzole je močno poškodovan. Razloči se le z dlako poraščena površina telesa. Od pasu navzgor je upodobljeno oblečeno človeško telo. Obe roki sta poškodovani. Na prsih je reliefno upodobljena glava volka ali lisice. Obraz je okrogel, izraz prijazen, zaznamovan z nasmeškom. Na glavi je posajena krona iz pavjih peres, iz hrbta pa rastejo bitju netopirska krila. Menih je upodobljen kleče in se obrača proti »Siebenlasterweib«. Zaradi poškodb je danes nekoliko nejasno, kaj drži v rokah. Ohranil se je del palice, na katerega je pripeta polomljena draperija.
Motiv boja med menihom in »Siebenlasterweib« je dokaj nenavaden in silno redek. Sestavljeno bitje je pozna oblika motiva »Frau Welt«, ki se je v literaturi in posledično v likovni umetnosti pojavil nekje ob koncu 13. stoletja ter se je razvijal skozi ves srednji vek. Izhaja iz moškega predhodnika tega motiva, »Fürst der Welt«, oba pa sodita v okvir motiva »Vanitas« (15). Kot posledica rabe ljudskega jezika (nemščine) v pridigah in raznih drugih spisih se na prelomu stoletja pojavi zamenjava besede »mundus«, ki je moškega spola, z besedo »die Welt«, ki je ženskega spola. Temu ustrezno nastopi tako v literaturi kot v likovni umetnosti ženska predstavnica, »Frau Welt«, ki se v skladu s takratnim mišljenjem simbolično navezuje na Evo, iz nje pa se v srednjem veku razvije demonizirano bitje v obliki »Siebenlasterweib« (16).
Poleg upodobitve v Celju je do sedaj znanih le pet upodobitev tega motiva, in sicer v rokopisih in grafiki. Med starejše upodobitve se po mnenju Gerharda Schmidta uvrščajo iluminacije v rokopisih iz bibliotek v Wolfenbüttlu, na Dunaju in v Münchnu (17). Upodobitev v rokopisu iz Münchna razkriva pomen posameznih delov pošasti. Celotna stran fol. 95r je razdeljena v štiri polja. V zgornjih dveh sta upodobljeni Eklezija in Sinagoga, v spodnjih pa sv. Benedikt in »Siebenlasterweib« (18). »Siebenlasterweib« je sestavljeno bitje, katerega posamezni deli predstavljajo sedem smrtnih grehov. Krono iz pavjih peres zaznamuje napis »Superbia«. Koder razpuščenih las se na prsih nadaljuje kot napis »Luxuria«. Bitje v desnici drži posodico z napisom »Gula«, medtem ko levica visi v zraku, odrezana od telesa, na njej pa piše »Accedia«. Okrog pasu ima zavezano veliko malho, iz katere padajo kovanci, z napisom »Avaritia«. Izza pasu silita dve živalski glavi. Leva, volčja glava je zaznamovana z napisom »Ira«, medtem ko na desni, pasji, piše »Invidia«. Bitje stoji na veliki ptičji nogi z napisom »Vita«. Grabi jo zmajska glava, ki kot druga noga poganja iz telesa z napisom »Mors«. Sv. Benedikt je oblečen v meniško kuto, v desnici ima palico s križem, v levici pa napisni zvitek. Obrača se proti »Siebenlasterweib«, ki mu ponuja kupo.
Upodobitev na celjski konzoli se s to ne sklada popolnoma, vendar lahko opazimo podobna odstopanja pri vseh upodobitvah, tako v starejši kot v mlajši skupini upodobitev (19). Največ skupnih značilnosti si konzola deli z upodobitvijo v že omenjenem rokopisu iz Wolfenbüttla. Na njem sta pod štirimi upodobitvami živali s tekstom iz Fiziologa upodobljena menih in »Siebenlasterweib«, opremljena z napisi ter poimenovana »Religio« in »figura mundi« (20). Bitje ponuja kupo, ki jo menih zavrača s proti njej uperjenim meniškim praporjem - križem na palici z zastavo. Kaj je upodobljeno v menihovi levici, ni jasno, saj je rokopis na nekaterih mestih močno poškodovan. Krona iz pavjih peres, netopirska krila, z dlako poraščen trup, iz katerega izhajata nogi, upodobitev le ene glave zveri kakor tudi upodobitev meniškega praporja se povsem skladajo v obeh upodobitvah.
Poleg teh upodobitev se redno pojavljajo tudi napisi kot pojasnila. Nekaj podobnega je moralo nekoč obstajati tudi v celjski kapeli, saj je ob konzoli »Siebenlasterweib« še danes ohranjen del zapisa v gotski minuskuli, ki se poleg še nekaj drugih končuje s črkami w, e, l in t. To potrjuje tezo o neohranjenih ploščah pod konzolami, hkrati pa nakazuje na zapleten program upodobitev, katerega snovalec do danes ostaja neznan.

(1) Emilijan CEVC, Celjski »Physiologus«, Proteus. Časopis za poljudno naravoslovje, XII/6,1949/1950, pp. 183–188.
(2) Jože CURK, Topografsko gradivo I. Sakralni spomeniki na območju občine Celje, Celje 1966, pp. 19–21; Ivan STOPAR, Opatijska cerkev v Celju. Načela restavracije in umetnostnozgodovinski rezultati obnovitvenih del v letih 1963 do 1969, Celje 1971; Robert PESKAR, Arhitektura in arhitekturna plastika okoli leta 1400 v Sloveniji, Ljubljana 2005 (doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, tipkopis), pp. 184 ss.
(3) Gre za študijo iz srednjeveške književnosti; Nikolaus HENKEL, Studien zum Physiologus im Mittelalter, Tübingen 1976 (Hermaea, s. n. 38).
(4) Konzole so sicer po zadnjih raziskavah datirane v prvo gradbeno fazo kapele, tj. v leta 1385–1390 (PESKAR 2005, cit. n. 2, pp. 48–54). Kažejo stilne sorodnosti z dunajsko arhitekturo druge polovice 14. stoletja in jih lahko ožje povežemo z dogajanjem na večjih gradbiščih romarskih cerkva na Štajerskem v tem obdobju (Emilijan CEVC, Srednjeveška plastika na Slovenskem, Ljubljana 1963, p. 104; Horst SCHWEIGERT, Zur Rezeption des Parlerstils in der steirischen Bauplastik der Spätgotik, Internationale Gotik in Mitteleuropa, Kunsthistorischer Jahrbuch Graz 24 (ed. Götz Pochat, Brigitte Wagner), Graz 1990, p. 310; Robert WLATTNIG, Das Statuenprogramm des Albertinischen Chores von St. Stephan und die Ausstrahlung der Wiener Domwerkstätte im 14. Jahrhundert, Gotika v Sloveniji. Nastajanje kulturnega prostora med Alpami, Panonijo in Jadranom: akti mednarodnega simpozija (Ljubljana, Narodna galerija, 20.–22. 10. 1994, ed. Janez Höfler), Ljubljana 1995 [1996], p. 90; Samo ŠTEFANAC, Arhitektura ok. 1400 v Sloveniji: problemi in predlogi, Gotika v Sloveniji. Nastajanje kulturnega prostora med Alpami, Panonijo in Jadranom: akti mednarodnega simpozija (Ljubljana, Narodna galerija, 20.–22. 10. 1994, ed. Janez Höfler), Ljubljana 1995 [1996], pp. 102–103; Samo ŠTEFANAC, Celje, opatijska c. sv. Danijela: kapela Žalostne Matere božje, Gotika v Sloveniji (Ljubljana, Narodna galerija, 1. 6.–1. 10. 1995, ed. Janez Höfler), Ljubljana 1995, pp. 63–64, cat. 14.; PESKAR 2005, kot navedeno zgoraj).
(5) HENKEL 1976, cit. n. 3.
(6) Osnovni podatki o Fiziologu v: B. E. PERRY, s.v. Physiologus, Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, XXI, Stuttgart 1941–1950, coll. 1074–1129.
(7) Razlage iz Fiziologa so povzete po: Otto SEEL, Der Physiologus. Tiere und ihre Symbolik, Düsseldorf – Zürich 2003, pp. 83 ss.
(8) Prevod napisov z manjšimi popravki povzet po: CEVC 1963, cit. n. 4, pp. 102-103.
(9) Cf. Johannes SCHMIDT, s. v. Skylla, Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, N.F. III, Stuttgart 1927–1929, coll. 647–659; George C. DRUCE, On the legend of the serra or saw-fish, London 1919. Celoten članek in slikovno gradivo sta digitalizirana in dostopna na spletnem naslovu: http://bestiary.ca/etexts/druce1919/druce%20-%20on%20the%20legend%20of%20the%20serra%20or%20saw-fish.pdf.
(10) Rokopis je v celoti digitaliziran in dostopen na svetovnem spletu: http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/35a-helmst&pointer=3 (fol. 1v).
(11) Wolfgang STAMMLER, Spätlese des Mittelalters II: Religiöses Schrifttum, Berlin 1965, p. 102.
(12) Svatba v Kani, kjer se voda spremeni v vino, razodetje modrosti pri zadnji večerji, zaobljuba ob križanju, preizkus s strupom in vročim oljem, navdih na Patmosu in sprejetje svetnika z dušo in telesom v nebo.
(13) Glej: Wolfgang STAMMLER, Frau Welt. Eine mittelalterliche Allegorie, Freiburg in der Schweiz 1959 (Freiburger Universitätsreden, s. n. 23), p. 15; Ursula SCHULZE, s. v. Frau Welt, Lexikon des Mittelalters, VIII, Stuttgart – Weimar 1999, coll. 881–882.
(14) Gertrude GSODAM, s. v. Welt, Fürst der Welt, Frau Welt, Lexikon der christlichen Ikonographie, IV, Rom – Freiburg – Basel – Wien 1994, coll. 496–498.
(15) Glej cit. n. 13.
(16) Wilfried SKREINER, Studien zu den Eitelkeits- und Vergänglichkeitsdarstellungen in der abendländischen Malerei, Graz 1963 (doktorska disertacija, Karl-Franzens-Universität Graz, tipkopis).
(17) Gre za že omenjeni Cod. Guelf. 35a Helmst. iz Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (fol. 1r), nastal okoli 1340–1350, Cod. Vindob 370 v Österreichische Nationalbibliothek Wien (fol. 155v), nastal kmalu po 1350, in Clm. 8201 v Bayerische Staatsbibliothek München (fol. 95r), datiran 1414 (Gerhard SCHMIDT, Der Krumauer Bilderkodex, Malerei der Gotik. Fixpunkte und Ausblicke I, Malerei der Gotik in Mitteleuropa, Graz 2005, pp. 259–303, 279).
(18) Reprodukcija je dostopna na spletnem naslovu: http://rdk.zikg.net/rdkdaten/abb/02/02-0269-1.jpg.
(19) Mlajša skupina je datirana v začetek 15. stoletja. Gre za lesoreza v Zürichu in Britanskem muzeju v Londonu (reprodukciji v: Fritz SAXL, A spiritual Encyclopaedia of the late middle ages, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 5, London 1942, pp. 82–134; Saxl in Schmidt ne navajata nobenih konkretnejših podatkov) ter rokopis Cod. Casanatensis 1404 iz Bibliotece Casanatensiane v Rimu (fol. 2r). SCHMIDT 2005, cit. n. 16, pp. 279–280.
(20) Digitalizirana stran fol. 1r je dostopna na spletnem naslovu: http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/35a-helmst&pointer=2.

Razširjeni prispevek o celjskih konzolah bo objavljen v Zborniku za umetnostno zgodovino 2011 [op. ur.].

Slikovno gradivo
1. Onokentaver, Celje, stolna c. sv. Danijela, kapela Žalostne Matere božje (foto Ana Krevelj)
2. Serra, Celje, stolna c. sv. Danijela, kapela Žalostne Matere božje (foto Ana Krevelj)
3. Serra, Neuberg, križni hodnik (foto Robert Peskar)
4. »Religio«, Celje, stolna c. sv. Danijela, kapela Žalostne Matere božje (foto Ana Krevelj)
5. »Siebenlasterweib«, Celje, stolna c. sv. Danijela, kapela Žalostne Matere božje (foto Ana Krevelj)

 

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam