A+ | A | A-

Gašper CERKOVNIK
Predstavitvi simpozijskega zbornika Umetnost okrog 1400 - Art and architecture around 1400 in spremljevalnih projektov v Mariboru in Celju

Art and architecture around 1400: global and regional perspectives = Umetnost okrog 1400: globalni in regionalni pogledi (uredili Marjeta Ciglenečki in Polona Vidmar), Maribor 2012; ISBN: 978-961-6656-91-7; 362 str. : ilustr. ; 27 cm; 10 EUR

Umetnost okrog 1400: delavnice za osnovnošolce in turistične delavce (uredili Gorazd Bence, Marjeta Ciglenečki, Lucija Smodiš in Polona Vidmar), Maribor 2012; ISBN: 978-961-6656-89-4; 16 str. : ilustr. ; 20 cm

Bilten20CerkovnikSl01Bilten20CerkovnikSl02Bilten20CerkovnikSl03Bilten20CerkovnikSl04Bilten20CerkovnikSl05Bilten20CerkovnikSl06Bilten20CerkovnikSl07

Letošnjo jesen je bil z dvema predstavitvama simpozijskega zbornika zaključen eden večjih projektov Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva zadnjih let: sodelovanje pri organizaciji mednarodnega umetnostnozgodovinskega simpozija Umetnost okoli leta 1400: globalni in regionalni pogledi s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru in pod okriljem Mednarodnega odbora za umetnostno zgodovino s sedežem v Parizu (CIHA). Mednarodni simpozij je izjemno uspešno potekal v Mariboru v maju 2011, udeležilo pa se ga je več kot petdeset vodilnih raziskovalcev iz trinajstih držav sveta. Po odlično izpeljanem simpoziju in spremljevalnem programu (o katerih lahko več preberete v 12.–13. številki Biltena SUZD (1)) je organizatorje čakala še zahtevna naloga izdaje simpozijskega zbornika v angleškem, nemškem in italijanskem jeziku. Sadovi teh prizadevanj so bili prvič predstavljeni 8. novembra v Mariboru v prostoru Hiše znanosti – Centra eksperimentov na Glavnem trgu (ki se je glede na zanimanje izkazal za nekoliko premajhnega), ponovitev pa je sledila še 14. decembra v Celju v Barbarini dvorani na novo urejenega Knežjega dvorca.
Predstavitev sta vodili urednici zbornika izredni profesorici dr. Marjeta Ciglenečki in dr. Polona Vidmar, ki sta poskrbeli za več kot vzorno, hitro in gladko potekajočo komunikacijo z avtorji, ki smo se odločili, da svoje referate preoblikujemo v znanstvene članke, opremljene z ustreznim znanstvenim aparatom in slikovnim gradivom. Poleg zbornika so na mariborski Filozofski fakulteti ves ta čas zavzeto skrbeli za čim širšo diseminacijo rezultatov simpozija s številnimi drugimi projekti – delavnice za otroke in njihove likovne izdelke je na koncu predstavitve predstavil gospod Gorazd Bence, profesor likovne umetnosti. Predstavitve sta se udeležila še dekan Filozofske fakultete v Mariboru redni profesor dr. Marko Jesenšek in generalna direktorica zavoda Maribor 2012 docentka dr. Suzana Žilič Fišer, medtem ko se je zaslužni profesor ddr. Janez Höfler, ki je vodil projekt simpozija, zaradi zdravstvenih razlogov opravičil (2).
Docentka Žilič Fišer je izrazila svoje zadovoljstvo ob sodelovanju pri izdaji zbornika ter posebno poudarila pomen združevanja umetnosti in kreativnosti z znanostjo, ki ga je prepoznala v tem projektu, ter preseka globalnega in regionalnega. Za njo je besedo prevzel profesor Jesenšek, ki je upravičeno opozoril na izjemno zaslugo obeh urednic. V času krize, ki je zadela tudi visoko šolstvo, sta izpeljali projekt, ki bo pustil dolgoročne posledice v celotni regiji. Posebno simpozij je bil eden največjih dogodkov, kar jih je priredila sicer dokaj mlada mariborska Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino pa je njen najmlajši oddelek. Profesorica Ciglenečki je najprej zaključila misel profesorja Jesenška o pomenu objavljanja publikacij v mednarodnih jezikih. Vse prispevke, ki so glede na mednarodni značaj dogodka morali biti objavljeni v tujih jezikih, spremljajo povzetki v slovenščini, ki so prav tako kot domačim bralcem namenjeni tudi predstavitvi slovenščine tujim bralcem. Poleg Oddelka za umetnostno zgodovino v Mariboru, ki je zagotovo nosil največje breme, in zaslombe Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva tega velikega projekta v taki obliki ne bi moglo biti brez sodelovanja s svetovno krovno umetnostnozgodovinsko organizacijo CIHA, zlasti s takratno predsednico profesorico dr. Jaynie Anderson z Univerze v Melbournu, ki je posebno pozornost namenjala podpori novim umetnostnozgodovinskim centrov, kakršen je tudi Maribor. Z vso predanostjo je zelo ambiciozno zastavljeni simpozij kot predsednik programskega odbora vodil zaslužni profesor ddr. Janez Höfler, ki je imel tudi uvodno predavanje. Poleg močne podpore mariborske univerze in SUZD-a je projekt simpozija podprla tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Z uspešnim zaključkom simpozija pa je organizatorje čakala zahtevna naloga pridobivanja finančnih sredstev, saj ARRS in Javna agencija za knjigo ne predvidevata financiranja simpozijskih zbornikov. Na srečo je projekt izdaje zbornika v svoj program uvrstil Javni zavod evropske prestolnice kulture (EPK) Maribor 2012. Tudi znotraj programa EPK-ja je ta projekt nosil naslov Umetnost okrog 1400, bil pa je zastavljen nekoliko širše, saj so tako organizatorji s profesorico Ciglenečki na čelu kot tudi vodstvo EPK-ja želeli, da rezultati simpozija doživijo čim širši odmev.
V Mariboru so v Hiši znanosti organizirali serijo predavanj, namenjenih najširši javnosti: Polona Vidmar je predavala o baziliki Marije Zavetnice na Ptujski Gori kot najodličnejšem spomeniku obdobja okrog leta 1400 na Slovenskem, sledila ji je Marjeta Ciglenečki, ki je isti spomenik predstavila z likovnimi deli 19. in 20. stoletja, kot zadnji pa je stensko slikarstvo okrog leta 1400 v Prekmurju predstavil Janez Balažic (3). Kot je poudarila Marjeta Ciglenečki, so s tem tudi pomembno dopolnili program EPK-ja, ki je bil na področju likovne umetnosti usmerjen predvsem v moderno in sodobno umetnost. Poleg tega sta v juniju potekali dve delavnici za osnovnošolce, ki sta ju vodila Lucija Smodiš in Gorazd Bence. Skupaj z delavnico za turistične delavce, ki so jo pripravili v sodelovanju s Turističnim društvom Mitra s Hajdine pri Ptuju, so rezultati predstavljeni v lični brošuri.
Sam zbornik je tako v Mariboru kot Celju predstavila izredna profesorica dr. Polona Vidmar, ki je, kot je opozorila profesorica Ciglenečki, prevzela glavnino dela pri njegovi pripravi. Na prvi pogled mogoče skromna broširana izdaja preseneti z bogato vsebino. Urednicama je uspelo pridobiti 37 razširjenih znanstvenih prispevkov referentov - glede na obseg in naravo simpozija vsekakor odličen rezultat (posebej se je opravičil docent dr. Stanko Kokole, ki bo svoj prispevek objavil v naslednji številki Zbornika za umetnostno zgodovino). Članki praviloma obsegajo okrog pet strani, nadgrajeni pa so tudi z ustreznim slikovnim gradivom. Glede na mednarodno udeležbo je večina besedil v angleščini, sledi ji nemščina, nekaj prispevkov je tudi v italijanščini, vsi pa imajo slovenske povzetke. Po uvodnem nagovoru urednic, predsednice CIHE ter izjavi in priporočilu vodstva CIHE je prvo, častno mesto seveda namenjeno uvodnemu predavanju profesorja Höflerja. Nato mu sledijo znanstvena besedila referentov, ki so tudi tu – kot na simpoziju – razvrščena v štiri skupine: I. Središča in periferija okoli leta 1400: ekonomski in socialni pogoji ter kulturni kontekst umetnostne produkcije v »Evropi regij« in izven nje; II. Zasebno in kolektivno: naročništvo, reprezentacija, imitacija in oblike pobožnosti; III. Migracije umetnikov in/ali vzorov. Lokalne delavniške prakse in postopki; IV. Globalni odmevi: recepcija in percepcija umetnosti iz časa okoli 1400.
Predstavitev je tako v Mariboru kot Celju zaključil gospod Bence, ki je predstavil delavnice za osnovnošolce, popeljal pa je tudi po razstavi mask – zelenih in divjih mož, ki so jih v glini izoblikovali učenci Osnovne šole Hajdina. Prva delavnica je namreč potekala na Hajdini, kjer so učenci tamkajšnje osnovne šole na podlagi odlične kamnoseške opreme starega prezbiterija župnijske cerkve v župnišču oblikovali svoje verzije slavnih obočnih konzol, druga pa ob prav tako slavni srednjeveški cerkvi v Turnišču, kjer so tamkajšnji osnovnošolci s pomočjo starih fotografij in razglednic poustvarjali prizore iz preteklosti. Namen delavnic pa najlepše povzema misel iz brošure: »Ne zato, da bi otroci oblekli zvečine anonimno suknjo takratnih ustvarjalcev, prevzeli njihov slog ali vsebino podobe (seveda smo o tem nadvse obširno spregovorili), temveč da bi ohranjeno, brez velikih diskurzov, zmogli videti na sebi lasten način.« Prisotni smo si te duhovite interpretacije starodavnih ukročenih demonov lahko ogledali, izkusili pa smo lahko tudi gladko in žametno površino žgane gline, iz katere so bili izdelani.
Druga predstavitev 14. decembra v Celju je potekala v nekoliko skromnejši, a zato intimnejši in mogoče celo prijetnejši atmosferi. Dogodek je gostil Pokrajinski muzej Celje v prostorih nedavno obnovljenega in širši javnosti dostopnega muzeja v Knežjem dvorcu. Zaradi nepredvidene nesreče se predstavitve žal ni mogla udeležiti predsednica društva dr. Maria Irene Mislej, prisotne pa je poleg Marjete Ciglenečki, Polone Vidmar in Gorazda Benceta nagovorila kustosinja mag. Rolanda Fugger Germadnik, ki je opravičila tudi direktorja muzeja gospoda Staneta Rozmana.
Po pogostitvi je sledilo vodstvo gospe Fugger Germadnik po novi stalni razstavi Grofje Celjski, ki se razteza po prvem in drugem nadstropju pred kratkim obnovljenega dela palacija Knežjega dvora. Kot zanimivost naj povem, da je poleg številnih odličnih izvirnih eksponatov iz enega najpomembnejših obdobij celjske in slovenske zgodovine ter bogatega dokumentarnega gradiva na ogled tudi gotska pečnica z motivom ribjega mehurja, ki je bila za zgled društvenemu znaku in krasi vse izdaje nove serije Zbornika za umetnostno zgodovino.

Simpozijski zbornik je naprodaj v knjigarni mariborske Filozofske fakultete, ki naročila sprejema tudi preko spleta (http://www.ff.uni-mb.si/zalozba-in-knjigarna/), maloprodajna cena pa je 10 evrov.

Bilten20CerkovnikSl08Bilten20CerkovnikSl09Bilten20CerkovnikSl10Bilten20CerkovnikSl11

(1) Živa KLEINDIENST – Simon ŽLAHTIČ – Luka RUČIGAJ – Žiga DOBNIKAR, Umetnost okrog 1400. Globalni in regionalni pogledi. Poročilo s simpozija, Bilten SUZD, 12–13, 2011: http://www.suzd.si/bilten/arhiv/bilten-suzd-12-13-2011/96-drutvena-kronika/300-iva-kleindienst-simon-lahti-luka-ruigaj-iga-dobnikar-umetnost-okrog-1400-globalni-in-regionalni-pogledi.
(2) Posnetek predstavitve je dostopen na spletu: http://www.youtube.com/watch?v=M-hmx_4Eo0M.
(3) Vsa predavanja so dostopna na spletu: http://www.youtube.com/watch?v=oE6snlqLLFE.

Slike

1. Naslovnica simpozijskega zbornika
2. Naslovnica brošure o delavnicah za osnovnošolce in turistične delavce
3. Predstavitev v Mariboru
4. Predstavitev v Celju
5. Predstavitev v Celju s »hajdinskimi divjimi možmi«
6. Vodstvo po razstavi Grofje Celjski
7. Pečnica z motivom ribjega mehurja
8. Simpozijski zbornik, kazalo 1
9. Simpozijski zbornik, kazalo 2
10. Simpozijski zbornik, kazalo 3
11. Simpozijski zbornik, kazalo 4

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam