A+ | A | A-

Samo Štefanac
Križani iz cerkve sv. Bassa v Kopru: nova spoznanja po restavratorskem posegu

koper_basso01koper_basso02koper_basso03

Ko je Emilijan Cevc v svoji knjigi o srednjeveški plastiki na Slovenskem leta 1963 pisal o kipu Križanega iz cerkve sv. Bassa v Kopru, ni mogel prezreti dvojnosti med konzervativno, še romansko zasnovo njegovega telesa, ki jo zaznamujejo togost in frontalnost korpusa, dolga simetrično oblikovana perizoma ter vzporedni nogi, in položajem ter oblikovanjem glave in rok, ki že naznanjata gotski realizem in ekspresivnost (1).  Na podlagi sodobnejših elementov je Križanega datiral v pozno 13. stoletje. Do podobnih ugotovitev je prišel tudi Joško Belamarić, ki se je pridružil Cevčevi dataciji in hkrati opozoril na vrsto romanskih in zgodnjegotskih upodobitev Križanega v Istri in Furlaniji ter ugotovil, da je koprskega prav zaradi slogovne dvojnosti težko uvrstiti v omenjeno razvojno vrsto (2).  Nedavni restavratorski poseg je pokazal upravičenost dileme obeh piscev. Ob razstavitvi kipa na posamezne dele se je namreč pokazalo, da gre v resnici za romanskega Križanega, ki je doživel v poznejših stoletjih nekaj predelav, med katerimi je bila najbolj radikalna tista, ki je spremenila naklon glave in rok ter mu tako dala delno gotski videz. Ob tem so bile, po vsem sodeč, v skladu z novo estetiko spremenjene tudi poteze Kristusovega obraza. Gre torej za redek, a ne edinstven primer gotiziranja romanskega razpela v Istri: podobno usodo je doživel Križani iz Evfrazijane v Poreču, ki so mu ob gotizaciji celo prekrižali nogi (3).
Koprskega Križanega si lahko v prvotni podobi predstavljamo kot frontalno figuro s horizontalno iztegnjenimi rokami in pokončno glavo, po vsej verjetnosti pa je šlo za upodobitev živega, zmagoslavnega Kristusa s široko odprtimi očmi. V tej obliki je v celoti ustrezal romanski predstavi o Križanem in temu primerno moramo postaviti tudi njegovo datacijo: po vsej verjetnosti gre za čas med sredino in koncem 12. stoletja, čemur pritrjujejo tudi izsledki radiokarbonske analize lesa, ki so jo opravili med restavratorskim posegom in ki zamejuje čas nastanka med 1060 in 1180 (4).  V gotski dobi so kip tako slogovo kot ikonografsko prilagodili novemu času, mu z vstavljeno zagozdo nagnili glavo in preklesali obraz ter spremenili kot, pod katerim sta vpeti roki. Nastala je podoba trpečega Kristusa in, kot namiguje tudi Belamarić, ni izključeno, da bi bil kip tedaj pritrjen na viličasti križ (5).  Gre namreč za tip Križanega, ki je bil po sredini 14. stoletja na vzhodni jadranski obali zelo razširjen: med najbližjimi primeri naj omenimo samo Križana iz piranske krstilnice in iz koprske stolnice. Da je na kipu najverjetneje prišlo do predelave prav v tem času, nam potrjuje tudi radiokarbonska analiza zagozde, po kateri je bil les zanjo posekan med letoma 1262 in 1352. Poznejše intervencije (15./16., 18. stoletje) niso bistveno spremenile njegove podobe (6).
S svojo zapleteno zgodovino se uvršča Križani iz koprske cerkve sv. Bassa med najpomembnejša kiparska dela srednjega veka na Slovenskem, saj gre po eni strani za redek primer ohranjenega romanskega razpela (po tej plati tudi slabe ocene njegove kvalitete dosedanjih piscev ne vzdržijo več), po drugi strani pa je delo pomemben dokument o spremembi okusa v srednjem veku in hkrati o pomenu čaščene podobe za vernike: kipa kljub tedaj verjetno neustrezni ikonografiji zaradi devocionalne vloge v 14. stoletju niso zavrgli in zamenjali z novim, marveč so ga le posodobili, zato je toliko bolj pomembno, da je tudi po restavratorskem posegu ohranil podobo, ki pripoveduje zgodbo o njegovi nenavadni usodi, po kateri se razlikuje od sorazmerno številnih ohranjenih romanskih Križanih v Srednji Evropi in jadranskem prostoru (7).


(1) Emiljan CEVC, Srednjeveška plastika na Slovenskem, Ljubljana 1963, pp. 72-73; pred Cevcem je bilo delo s kratkimi komentarji objavljeno le v: Inventario degli oggetti d'arte d'Italia, V: Provincia di Pola (ed. A. Santangelo), Roma 1935, p. 57; Francesco SEMI, L'arte in Istria, Pola 1937, p. 130 (datacija okoli 1220 in brez namigov na slogovno dvojnost Križanega). Cevčeve ugotovitve na kratko povzema Vanda EKL, Gotičko kiparstvo u Istri, Zagreb 1982, p. 144; ead., La scultura gotica in Istria (ed. G. Fossaluzza), Trieste 1999, p. 226. Za pregled stanja raziskav pred restavracijo cf. Alessandro QUINZI, in Istria città maggiori. Capodistria, Parenzo, Pirano, Pola. Opere d'arte dal Medioevo all'Ottocento (edd. G. Pavanello - M. Walcher), Trieste 1999, pp. 80-81.
(2) Joško BELAMARIĆ, in: Dioecesis Justinopolitana: spomeniki gotske umetnosti na območju koprske škofije, Koper 2000, pp. 153-155 (cat. 25).
(3) Joško BELAMARIĆ, Romaničko kiparstvo, Tisuču godina hrvatskog kiparstva (ed. Igor Fisković), Zagreb 1997, pp. 74-75.
(4) Izsledki radiokarbonske analize, ki mi jih je ljubeznivo posredovala restavratorka Nuška Dolenc Kambič, so naslednji (vselej gre za starost lesa in ne njegove obdelave): vzorec s hrbta kipa lahko datiramo med 987 in 1087, vzorec iz notranjosti glave med 1028 in 1128, zagozdo v vratu med 1262 in 1352, medtem ko je platno na glavi mogoče datirati med 1472 in 1552; izsledki so bili povzeti tudi v zloženki, pripravljeni ob namestitvi restavriranega Križanega na današnje mesto v koprski krstilnici. Cf. Mira LIČEN KRMPOTIĆ, Čudodelni Križani ali Crocefisso miracoloso iz p. c. sv. Bassa v Kopru, Konservatorsko restavratorski poseg na leseni polihromirani plastiki romanski Križani iz cerkve sv. Bassa v Kopru, Koper 2009, s. p.
(5) BELAMARIĆ 2000, cit. n. 2, p. 153.
(6) Mira LIČEN KRMPOTIĆ 2009, cit. n. 4, na podlagi platna na glavi datira radikalno predelavo šele v čas okoli 1550, a z uporabo starejšega kosa lesa za zagozdo. Kljub temu se zdi verjetnejša datacija v zadnjo tretjino 14. stoletja, ko je bila poopularnost upodobitev trpečega Kristusa na vzhodni jadranski obali na višku: o tem pričajo tako piranski Križani in izdelki iste delavnice v Krku, Splitu in Kotorju, kot tudi Križani v koprski stolnici. Sredi 16. stoletja tovrstna upodobitev tudi estetsko najbrž ne bi več ustrezala okusu časa. Šlo je po vsej verjetnosti za manjše popravilo že predelanega kipa.
(7) Narejena je bila tudi kopija, pri kateri so rekonstruirali prvotni romanski izgled kipa s pokončno glavo in horizontalno iztegnjenimi rokami. Kljub ideji, da bi opisani izgled povrnili izvirniku, je rekonstrukcija v obliki kopije bistveno boljša rešitev: nimamo namreč natančnega podatka o položaju glave in rok Kristusa v romanski fazi, prav tako pa ne vemo, kakšne so bile njegove obrazne poteze pred predelavo. Le sklepamo lahko, da je bil obraz zaradi pozneje odvzetega materiala prvotno nekoliko večji in s široko odprtimi očmi. Postavljanje glave z gotskimi potezami v pokončni - romanski - položaj bi bilo tudi s slogovnega vidika neustrezno, predvsem bi pa prikrilo zanimivo zgodbo, ki jo delo pripoveduje v današnji podobi.

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam